promocje zimowe bon w prezencie akcja depilacja kod mlodosci 04 05

SPEC­JAL­IŚCI IMAGE POLE­CAJĄ ZABIEGI:

 • To innowa­cyjna metoda lik­widu­jąca zwiotczenia skóry twarzy, szyi i dekoltu. To wyjątkowo skuteczne połącze­nie kilku wysoce zaawan­sowanych tech­nologii: fali radiowej RF (ther­maliftingu skóry), masażu …
 • Wyjątkowa metoda odmładza­nia skóry oparta na wycią­gach z roślin­nych komórek macierzystych z drzewa Sek­woi i kwiatu winorośli. Zabieg pole­cany dla wszys­t­kich osób, które pragną odmłodzić skórę i …
 • Vitis Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób prag­ną­cych pozbyć się cel­lulitu, szczegól­nie cel­lulitu „wod­nego”. Wskazany jest przy prob­lemach związanych z nad­miernym zatrzymy­waniem wody w …
 • Wyjątkowy zabieg przez­nac­zony dla osób zma­ga­ją­cych się z ciężkim, zaawan­sowanym cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej. To odtruwa­jąca ter­apia oparta na kat­a­plazmie z błota morskiego.
 • Najnowocześniejsza tech­nolo­gia ksz­tał­tu­jąca syl­wetkę !!! Bella III Therma RF Najskuteczniejsza w przy­padku: cel­lulitu otyłości braku jed­ności skóry ciała Radio Fre­quency Bella III
 • Alter­natywa dla chirurgii plas­ty­cznej ! Jeśli masz prob­lem ze zwiotczeni­ami skóry to właśnie ten zabieg jest dla Ciebie. Rewela­cyjnie poprawia napię­cie policzków, lik­widuje tzw. „chomiki”, obkurcza …
 • Usuń tkankę tłuszc­zową i cel­lulit raz na zawsze !!!Poczuj wresz­cie, że masz piękną, jędrną i szczupłą syl­wetkę !!! Nie chirur­giczne mod­e­lowanie syl­wetki Elite­Shape © to innowa­cyjna metoda, …
 • Boisz się Botoxu? Pole­camy peel­ing pep­ty­dowy ! Twoja skóra będzie gładka, a zmarszczki spły­cone! To innowa­cyjna for­muła peelingu chemicznego, łącząca dzi­ałanie kwasów owocowych z neuropeptydami, …
 • Mouse di Mare Treat­ment to zabieg przez­nac­zony dla osób z cel­lulitem w zaawan­sowanym sta­dium (III, IV stopień). Charak­teryzuje się on widocznymi w każdej pozy­cji mikro i makro­grud­kami. Makrogrudka …
 • To połącze­nie tech­nologii medy­cznej i kos­me­to­log­icznej. To wyjątkowo skuteczna tech­nolo­gia sty­mu­lu­jąca pro­dukcję kola­genu i elastyny, zwięk­sza­jąca pro­cesy napraw­cze skóry, odmładza­jąca i regenerująca …
 • Mezoter­apia bezigłowa R5 Plus to zabieg aparatur­owy, dzięki któremu możemy cofnąć czas, bez korzys­ta­nia z inwazyjnych metod, takich jak chirur­gia plas­ty­czna. To wyjątkowa, ekskluzy­wna kombinacja …
 • Pielę­gnacja o najwyższej jakości !!! Nowa pro­ce­dura odnowy skóry !!! Jest to spec­jal­isty­czny pro­gram stwor­zony przez mgr kos­me­tologa i lekarza medy­cyny este­ty­cznej z Insty­tutu Kos­me­tologii i …
 • Lipoter­apia pod­ciśnieniowa – Lipo­der­mol­ogy Elite Shape To zabieg ide­alny dla Ciebie !!!To masaż pod­ciśnieniowy, który dzi­ała na skórę i tkankę łączną !!! Dzi­ałanie fizjo­log­iczne: drenaż …
 • To znakomity zabieg pole­ga­jący na odmładza­niu przy pomocy światła. Ide­alny zabieg dla skóry szarej, zmęc­zonej, zwiotcza­łej, ze zmarszczkami, prze­bar­wieni­ami i rumie­niem skóry.
 • Body Energy Cor­po­ral Treat­mentZ­a­bieg odtoksy­cz­ni­a­jąco — odchudza­jący To nowoczesny, bioter­miczny zabieg wyszczu­pla­jący. Pole­cany jest wszys­tkim, którzy pragną pozbyć się cel­lulitu, zredukować …

Jedyne takie miejsce do pro­fesjon­al­nej walki z cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszczowej.

czy­taj więcej…

Medy­cyna
este­ty­czna

czy­taj więcej…

Marcin Wag­ner © 2014
Copy­right © 2014 Insty­tut Kos­me­tologii Image. Wszys­tkie prawa zas­trzeżone.
Wszys­tkie mate­ri­ały tek­stowe, zdję­ciowe, graficzne sa prawnie chro­nione i stanowia włas­nosć intelek­tu­alna IKI.
Kopi­owanie dla celów komer­cyjnych, dys­try­bucyjnych, mody­fikacja i pub­likacja bez pisem­nej zgody firmy IKI sa zabronione.