lipKaw­itacja ultra­dźwiękami o niskiej częs­totli­wości – to najnowocześniejsza, niein­wazyjna tech­nolo­gia do ksz­tał­towa­nia linii ciała. Połąc­zona z pod­ciśnie­niem potęguje dodatkowo efekty zabiegowe.

Mech­a­nizm lipokawiatcji:

Wysyłane ultra­dźwięki na zewnętrzną powierzch­nię skóry powodują ciśnie­nie (zmi­any w śród­miążs­zowym płynie tkanki tłuszc­zowej), generu­jąc pęcherzyki, które implo­dują, czyli ule­gają roz­pad­owi. To wysokie ciśnie­nie niszczy adipocyty. Zawartość tłuszczu w tych komórkach jest sfrag­men­towana i nat­u­ral­nie wye­lim­i­nowana przez układ moc­zowy i limfatyczny.

lipokaw

Wskaza­nia:

  • cel­lulit
  • tkanka tłuszc­zowa (szczegól­nie miejs­cowo zlokali­zowana: tj. uda, pośladki, bio­dra, talia, brzuch i przedramiona)
  • zwiotczenia skóry

Zalece­nia:

Kilka dni przed zabiegiem, w trak­cie zabiegów i po serii zabiegów:

  • należy wypić 22,5 litra wody min­er­al­nej dziennie,
  • należy ograniczyć spoży­wanie tłuszczów i węglowodanów,
  • nie należy przyj­mować żad­nych leków (anty­bio­tyki, leki prze­ci­w­bólowe, prze­ci­w­gorączkowe itd.),
  • zwięk­szyć akty­wność fizyczną.

Częs­totli­wość wykony­wa­nia zabiegów:

Ciało: od 6 do 12 zabiegów, maksy­mal­nie dwa razy w tygod­niu. Po serii zabiegów należy raz na 3 miesiące wykonać zabieg przy­pom­i­na­jący dla podtrzy­ma­nia efektu.

Gale­ria zdjęć: