lipoterapiaLIPO­DER­MOL­OGYLIPOTER­APIA PODCIŚNIENIOWA

To masaż pod­ciśnieniowy, który dzi­ała na skórę i tkankę łączną.

Dzi­ałanie fizjo­log­iczne lipodermology:

 • drenaż lim­faty­czny tkanki łącznej
 • przyspiesze­nie pro­cesów przemi­any materii
 • zwięk­sze­nie dostaw tlenu i sub­stratów ener­gety­cznych i czynnościowych
 • zwięk­sze­nie przepływu krwi i limfy
 • pobudze­nie przemi­any materii w komórkach
 • poprawa napię­cia mięśniowego
 • dzi­ałanie prze­ci­w­bólowe i rozluź­ni­a­jące napię­tych mięśni
 • przyspiesze­nie pro­cesów goje­nia się tkanki

Efekty po serii zabiegów:

 • lik­widacja cel­lulite (wszys­tkie stopnie)
 • lik­widacja tkanki tłuszczowej
 • wymod­e­lowanie sylwetki
 • zmniejsze­nie blizn i rozstępów
 • zmniejsze­nie obrzęków
1 2

CIEKAWE PYTA­NIA

Co to jest lipoter­apia podciśnieniowa?

To niein­wazyjna metoda wyko­rzys­tu­jąca ciągłą próżnię o stałej sile przepływu (ter­apia próżniowa), która porusza tkanki skóry i sty­mu­luje mikrokrążenie.

To opra­cow­ana przez naukow­ców rewela­cyjna metoda niein­wazyjnego wyszczu­pla­nia przez zmniejsze­nie komórek tłuszc­zowych za pomocą masażu pod­ciśnieniowego. Wywołuje to zmniejsze­nie obwodów ciała: brzucha, poślad­ków, ud i bioder oraz uksz­tał­towanie sylwetki.

Co to jest ter­apia próżniowa?

Ter­apia próżniowa to niein­wazyjna, czyli nieop­er­a­cyjna metoda pole­ga­jąca na zasysa­niu próżnią powierzch­niowych warstw skóry. Zasysanie otwiera naczy­nia krwionośne zamknięte przez siłę pom­pu­jącą serca, co prowadzi w ciągu życia pac­jenta do takich znanych nam wszys­tkim pro­cesów jak: miejs­cowe gro­madze­nie się tłuszczu, cel­lulit i inne zmi­any oraz patolo­gie tkanki łącznej.

Jakie rozwiąza­nia pro­ponuje lipoter­apia podciśnieniowa ?

Kiedy naczy­nia krwionośne są otwarte, lipo­der­mol­ogy zwięk­sza potenc­jał tlenu i skład­ników odży­w­czych otrzymy­wanych przez powierzch­niowe tkanki skóry. Równocześnie zwięk­sza szy­bkość usuwa­nia toksyn z komórek. Porus­zony dzięki zabiegowi płyn wnika w przestrze­nie międzykomórkowe. Pow­staje tam limfa, która następ­nie jest odprowadzana przez włosowate naczy­nia lim­faty­czne. Siła ssa­nia wynosi maksy­mal­nie 1000 mil­libarów. Dzięki ciągłemu ssa­niu powoduje mechan­iczny drenaż limfatyczny.

Jak i kiedy można zobaczyć rezultaty?

Poprawa jest odczuwalna już po pier­wszym zabiegu. Jed­nak opty­malne wyniki widoczne są po serii około 1215 zabiegów wykony­wanych co drugi dzień. Więk­szość pac­jen­tów zauważa obniże­nie wielkości ubrań o 12 rozmiary.

Lipo­der­mol­ogy zwięk­sza krąże­nie płynów. Ta poprawa jest odczuwalna przy pier­wszej sesji. Pac­jen­tka wraca do domu w lep­szym nas­troju. Widocznie zwięk­sza się diureza (cząsteczki tłuszczu są usuwane w nat­u­ralny sposób wraz z moczem). Razem z nad­mi­arem wody usuwane są toksyny, które powodują zmniejsze­nie się cel­lulitu. W trak­cie serii zabiegów zaleca się również ograniczenia diete­ty­czne – szczegól­nie pokarmy niskotłuszc­zowe i dużą ilość płynów – min­i­mum 2 l na dobę (woda, herbata zielona i czer­wona, soki warzy­wne). Zas­tosowanie się do zale­ceń diete­ty­cznych ułatwia wydalanie tłuszczu z orga­nizmu i zmniejsza obciąże­nie wątroby. Efekty zabiegu wspo­maga oczy­wiś­cie zwięk­sze­nie akty­wności fizycznej.

Jak długo trwa sesja ?

Zabieg trwa około 50 min. Taki czas pozwala na piękne wymod­e­lowanie ciała oraz rozbi­cie miejs­cowo nagro­mad­zonego tłuszczu.

Dla kogo przez­nac­zony jest zabieg lipoter­apii podciśnieniowej ?

Zabieg przez­nac­zony jest dla osób wal­czą­cych z otyłoś­cią (brzuch, uda, bio­dra, pośladki). Redukuje tkankę tłuszc­zową i cel­lulit w miejs­cach, w których najtrud­niej się ich pozbyć.

Dodatkowe korzyści

Lipo­der­mol­ogy nie dzi­ała tylko na zgro­mad­zony tłuszcz, ale pobudza również dzi­ałanie układu lim­faty­cznego, co powoduje dodatkową lik­widację obrzęków.

Dzięki odpowied­nio skon­struowanej głow­icy i spec­jal­isty­cznej tech­nice masażu następuje poprawa stanu skóry. Staje się ona gładka, młoda i ujędrniona.

Higiena i bezpieczeństwo

W celu zapewnienia maksy­mal­nego kom­fortu masaż pod­ciśnieniowy wykonuje się w spec­jal­isty­cznym kostiu­mie (tzw. Body Sweet), który zwięk­sza pośl­izg rolek i nie dopuszcza do uszkodzeń skóry.

Każda pac­jen­tka otrzy­muje go przy zabiegu w Insty­tu­cie, bądź ma możli­wość zakupi­enia swo­jego włas­nego Body Sweet. Posi­adamy kostiumy w różnych rozmiarach.

Gale­ria zdjęć: