mare-relaxObec­nie wiele osób cierpi na bóle krę­gosłupa, mięśni. Często związane jest to z siedzą­cym trybem pracy, małą iloś­cią ruchu, zmęcze­niem oraz stresem.

Mare — Relax Treat­ment pole­cany jest szczegól­nie dla osób mają­cych prob­lem z przykur­czami mięśni przykręgosłupowych.

Zabieg ma na celu rozluźnić mięśnie, złagodzić ból, rozład­ować napię­cie i zre­lak­sować pac­jenta — a to wszys­tko dzięki zas­tosowanemu w nim masażowi oraz efek­towi ter­micznemu maski Mousse di Mare all’Uva.