masaze cialaRelaks, odpręże­nie, mod­e­lowanie ciała, niwelowanie bólu.

Masaż ciała to forma odd­zi­ały­wa­nia na orga­nizm człowieka, za pomocą której wyko­rzys­tuje się bodźce mechan­iczne różnego pochodzenia, głównie w postaci ucisków, uderzeń lub wibracji na tkanki w celu wywoła­nia odczynów fizjo­log­icznych i zrównoważe­nia energii wital­nej w orga­nizmie, dzi­ała­ją­cych leczniczo, pro­fi­lak­ty­cznie, relak­su­jąco lub kosmetycznie.

Masaż jest dzie­le­niem się dotykiem, który przenika głęboko do mięśni, kości i narządów wewnętrznych, a dobrze wyko­nany przenika nawet do naszej istoty. Dzi­ała niezwykle relak­su­jąco, rozluź­ni­a­jąco, ale i leczniczo.

Insty­tut Kos­me­tologii poleca:

klasyczny

W tym rodzaju masażu wykonuje się bodźce mechan­iczne w celu leczenia zewnętrznych i wewnętrznych objawów chorobowych. Dzi­ałanie masażu można odzielić na miejs­cowe i ogólne. Dzi­ałanie lokalne obser­wu­jemy, kiedy wywołane masażem tar­cie powoduje wyt­warzanie ciepła, które z kolei wpływa na rozsz­erze­nie naczyń krwionośnych.

Więk­szy przepływ krwi przez mięśnie przyspiesza dostar­cze­nie do nich sub­stancji odży­w­czych, a jed­nocześnie uspraw­nia wydalanie pro­duk­tów przemi­any materii.

czy­taj więcej…

wine-pinda

Masaż stem­plami Bruno Vas­sari opiera się na znanej tech­nice masażu indyjskiego Ajur­wedyjskiego. Ajur­weda to najs­tarsza, holisty­czna metoda relak­sacji znana na całym świecie, która wiąże się z utrzy­maniem równowagi między ciałem i duszą. Masaż stem­plami z winogron pozwala zre­lak­sować umysł, wyciszyć duszę, pozbyć się złej energii.

czy­taj więcej…

senses

Masaż Senses Bruno Vas­sari to ekskluzy­wna tech­nika relaksu, oparta na klasy­cznym masażu hawa­jskim Lomi Lomi, który charak­teryzuje się ryt­micznymi ruchami dłoni i prze­dramion. Jego głównym zadaniem jest osiąg­nię­cie har­monii między duchem i ciałem, elim­i­nacja toksyn i nagro­mad­zonego stresu.

czy­taj więcej…