01RECEPTA NA PIĘKNĄ, ZGRABNĄ SYLWETKĘ !

Mezoter­apia bezigłowa (tzw. elek­tro­po­racja) to fizy­czne zjawisko zachodzące w błonach komórkowych i w warst­wie rogowej, dzięki któremu następuje otworze­nie nowych dróg wprowadza­nia akty­wnych sub­stancji pod wpły­wem określonych impul­sów elek­trycznych. Jest to zjawisko całkowicie bez­pieczne, a zabiegi zupełnie bezbolesne.

Insty­tut IMAGE poleca mezoter­apię bezigłową w lecze­niu cel­lulitu, usuwa­niu nad­mi­aru tkanki tłuszc­zowej, spły­ca­niu blizn i rozstępów oraz zmniejsza­niu obrzęków.

02

MESO INCELLZABIEG LIK­WIDU­JĄCY CELLULITE

Cel­lulite to choroba XX w. Doty­czy głównie kobiet. Polega na niepraw­idłowym odkłada­niu się tkanki tłuszc­zowej i pow­stawa­niu grudek tworzą­cych tzw. „ skórkę pomarańc­zową”. Tworzy się głównie na udach, poślad­kach i bio­drach. Na pewno nie wygląda este­ty­cznie, ale również jest niebez­pieczna dla naszego zdrowia. Należy wiedzieć, że nie lec­zony cel­lulit może spowodować zapale­nie żył lub zaburzenia krąże­nia, dlat­ego należy leczyć cel­lulite w gabinecie.

W zabiegu stosowane są czyste bio­log­icznie ampułki:

 • ekstrakt z karczocha
 • asian cen­tella
 • kofeina
 • pirogron­ian sodu
 • l-​karnityna
 • krzemionka organ­iczna
 • rutyna i nos­trzyk żółty

Dzięki serii 412 zabiegów przy uży­ciu ampułek IBCN uzyskujemy:

 • lik­widację „ skórki pomarańczowe”
 • odtoksy­cznie­nie skóry
MESO INLIPOZABIEG USUWA­JĄCY NAD­MIAR TKANKI TŁUSZCZOWEJ

To rewolucja w zab­ie­gach wyszczu­pla­nia i mod­e­lowa­nia syl­wetki. Zabieg jest całkowicie bez­pieczny i bezbolesny.

Przy zabiegu stosowane są ampułki:

 • ekstrakt z kar­c­zocha — powoduje detoksykację orga­nizmu, wpływa na metab­o­lizm lipidów
 • fos­faty­dy­lo­cholina - to tzw. „spalacz tłuszczu”. To fos­folipidy, który bierze udział w roz­maitych proce­sach przemi­any materii. Mech­a­nizm dzi­ała­nia fos­faty­dy­lo­choliny polega na roz­puszcze­niu i elim­i­nowa­niu tkanki tłuszczowej.
 • kofeina — zwięk­sza lipolizę adipocytów (komórek tłuszczowych)
 • l-​karnityna — zwięk­sza efek­ty­wność przemi­any tłuszczu w energię i elimin­uje negaty­wne wpływy kwasu mlekowego przy wysiłku (redukuje jego akumulację).
 • pirogron­ian sodu — akty­wuje pro­ces lipolizy.

Po wyko­na­niu serii 412 zabiegów uzysku­jemy efekt:

 • wymod­e­lowa­nia i uksz­tał­towa­nia sylwetki
 • nastąpi usunię­cie nad­miernie zlokali­zowanej tkanki tłuszc­zowej z okolic np. pod­bródka, brzucha, ramion, ud, pośladków.
MESO INANTY-​STRETCHZABIEG SPŁY­CA­JĄCY ROZSTĘPY I BLIZNY

Rozstępów i blizn nie da się zlik­wid­ować, ale dzięki zabiegom Meso In — Anty-​Stretch można je spły­cić i rozjaśnić.

Zale­camy serię 412 zabiegów w zależności od potrzeb skóry.

Pole­camy do zabiegu zas­tosować ampułki IBCN:

 • asian cen­tella — pobudza fibrob­lasty do syn­tezy kolagenu
 • krzemionka organ­iczna — regeneruje tkankę łączną. Pobudza mitozę fibrob­lastów, dzięki temu następuje regen­er­acja naskórka i skóry właściwej
 • kwas glikolowy — poprzez pobudze­nie fibrob­lastów wspo­maga regen­er­ację i odnowę skóry właściwej.
MESO INANTY-​SWELLINGZABIEG ZMNIEJSZA­JĄCY OBRZĘKI

To rewela­cyjny zabieg lik­widu­jący obrzęki, zapo­b­ie­ga­jący opuch­liznom i prob­le­mom kos­me­ty­cznym spowodowanym złym krąże­niem limfy, jak również krwi w żyłach nóg.

Pole­camy serię zabiegów z ampułkami IBCN:

 • ekstrakt z kar­c­zocha — przyspiesza pro­cesy usuwa­nia szkodli­wych pro­duk­tów przemi­any materii poprzez zwięk­sze­nie wydala­nia moczu, łatwiejsze utle­ni­anie związków cukrowych, a także zmniejsze­nie poziomu związków tłuszc­zowych i cho­les­terolu we krwi. Dzi­ała oczyszcza­jąco na organizm.
 • rutyna i nos­trzyk żółty — poprawia mikrokrąże­nie. Nos­trzyk żółty zaw­iera dużą ilość kumaryny, która dzi­ała wzmac­ni­a­jąco na naczy­nia limfatyczne.
 • asian cen­tella — dzięki temu ekstrak­towi zostają usunięte z tkanek wszys­tkie odpad­owe pro­dukty przemi­any materii. Następuje lik­widacja obrzęków.