mezo igl cellulituCENNA METODA W WALCE Z TZW. „SKÓRKĄ POMARAŃCZOWĄ

Mezoter­apia igłowa to ter­apia regen­er­acji skóry, która polega na poda­niu drogą iniekcji (zas­trzyków) sub­stancji czyn­nych w głąb skóry w celu popraw­ienia jej metab­o­lizmu, sty­mu­lacji fibrob­lastów do pro­dukcji kola­genu i elastyny oraz praw­idłowego odży­wienia i naw­ilże­nia skóry.

Mezoter­apia igłowa jest ter­apią pre­cyzyjną, ponieważ trafia bezpośred­nio w problem:

  • lik­widuje zwiotczałą skórę brzucha (doskon­ałe zabiegi po porodzie)
  • lik­widuje cel­lulit (uda, brzuch, pośladki)
  • jest pomocna w zmniejsza­niu rozstępów

Mezoter­apia w lecze­niu cellulitu:

To niezwykle cenna metoda w walce z cel­lulitem. W wyniku zabiegu następuje wzmożony przepływ krwi , zmniejsza się pro­ces włóknienia tkanki łącznej i dochodzi do redukcji depozytów tkanki tłuszc­zowej. Rezul­tatem jest wygładze­nie skóry oraz redukcja cellulitu.

Zas­trzyki zaw­ier­ają m.in. kofeinę, która pobudza mikrokrąże­nie skóry i wpływa na uwal­ni­anie tłuszczów z komórek. Może wspo­ma­gać ją wyciąg z kar­c­zocha, nos­trzyka żółtego i rutyny, które pobudzają metab­o­lizm tłuszczów. Do mieszanek dodaje się także krzemionkę organ­iczną, która regeneruje tkankę łączną i włókna kolagenu.

Częs­totli­wość zabiegu:

  • faza inten­sy­wna: 1 zabieg co 714 dni przez miesiąc
  • faza pielę­gna­cyjna: 1x w miesiącu przez 3 miesiące
  • zabieg przy­pom­i­na­jący: raz na pół roku

Nasza propozy­cja:

W celu zwięk­szenia efek­tów zabiegowych zaleca się połącze­nie mezoter­apii igłowej cel­lulitu z serią zabiegów masażu pod­ciśnieniowego LIPODERMOLOGY.