mezo mikroigl cellulituMEZOTER­APIA MIKROIGŁOWA (MESO PEN TRI-​M; MESO ROLLER MEDI PRO TITANUM MED­BEAUTY) TO INNOWA­CYJNA METODA STOSOWANA W LECZE­NIU CEL­LULITU.

Uży­wane przy tym zabiegu preparaty zaw­ier­ają przede wszys­tkim kofeinę. Uży­cie kofeiny w mezoter­apii mikroigłowej powoduje znaczna poprawę funkcjonowa­nia mikrokrąże­nia krwi i chłonki w miejs­cach dotknię­tych cel­lulitem. Ułatwia ona również redukcje tkanki tłuszc­zowej gro­madzącej się na udach, poślad­kach i tułowiu. Lecze­nie można wspo­ma­gać, wzbo­ga­ca­jąc mezoter­apię o preparaty zaw­ier­a­jące wyciąg z kar­c­zocha, rutyny, l-​karnityny i nos­trzyka żółtego.

Ważne jest również stosowanie w lecze­niu cel­lulitu krzemionki organ­icznej, która sprzyja regen­er­acji tkanki łącznej poprzez pobudze­nie fibrob­lastów do pro­dukcji kola­genu. Istotne miejsce w lecze­niu cel­lulitu ma kwas hialuronowy, który dodatkowo poprawia naw­ilże­nie i elasty­czność skóry.

Szczegól­nie pole­camy dwa rodzaje bardzo inten­sy­wnie dzi­ała­ją­cych meso koktajli:

  • BCN ADIPO – Meso kok­tajl anty­cel­luli­towy; Kierunek zas­tosowa­nia: Poprawa mikrokrąże­nia, lik­widacja tzw. „ skórki pomarańc­zowej”. W jego skład wchodzi: l– kar­ni­tyna, kofeina, morszczyn pęcherzykowaty, ruszczyk kol­cza­sty, krzemionka organ­iczna, glaucyna.
  • BCN ADIPO FORTE – Meso kok­tajl lipoli­ty­czny (odchudza­jący); Kierunek zas­tosowa­nia: silna lipoliza. Pole­cany do miejs­cowo zlokali­zowanej tkanki tłuszc­zowej. W jego skład wchodzi: fos­faty­dy­lo­cholina, kwas deoksy­cholowy, l-​karnityna, krzemionka organiczna.

Częs­tość wykony­wa­nia zabiegów:

  • w pier­wszym etapie leczenia cel­lulitu poleca się serię 46 zabiegów – co tydzień
  • następ­nie zabiegi przy­pom­i­na­jące co 36 miesięcy

Nasza propozy­cja:

Najbardziej spek­taku­larne efekty uzyskuje się łącząc ter­apie. W tym przy­padku zale­camy wyko­nanie serii zabiegów aparatur­owych: lipo­der­mologii, lipokaw­itacj, lipokaw­itacji w pod­ciśnie­niu, ther­malipolizy naprzem­ni­enne z mezoter­apią mikroigłową.