instytutUdowod­nimy Ci, że pię­kno tkwi w Tobie !!!

Insty­tut Kos­me­tologii i Medy­cyny Este­ty­cznej „IMAGE” został założony w 1996 r. Przez lata pracy nauczyliśmy się, jak skutecznie wydoby­wać pię­kno z ludzkiego ciała. Osiągnęliśmy to przy pomocy zas­tosowa­nia najlep­szych recep­tur kos­me­ty­cznych, najnowocześniejszej aparatury kos­me­to­log­iczno – medy­cznej i nieustan­nego zdoby­wa­nia wiedzy.

Prag­niemy zag­waran­tować Państwu pełne zad­owole­nie z naszych usług, przy­wró­cić wiarę we własny urok i wdz­ięk, przy­wró­cić również wewnętrzną równowagę i wspani­ałe samopoczucie.

W Insty­tu­cie „IMAGE” zaj­mu­jemy się tech­nikami laserowymi, medy­cyną este­ty­czną, kos­me­tologią leczniczą, kos­me­tyką upięk­sza­jącą oraz zab­ie­gami SPA. Współpracu­jemy z najwięk­szymi dys­try­b­u­torami i pro­du­cen­tami w Europie, Ameryce i Azji. Korzys­tamy z wielu znanych i skutecznych tech­nologii. Pracu­jemy na najnowocześniejszej aparaturze: laser­ach, IPL-​ach medy­cznych, urządzeni­ach do mikro­der­mabrazji, radiofrek­wencji mono – i bi – polarnej, mezoter­apii bezigłowej, mezoter­pii mikroigłowej frak­cyjnej, ende­mologii ‚lipokaw­itacji, kri­olipolizyi wielu innych.

Speł­ni­amy Twoje wymagania !

Rozwi­jamy się w dynam­icznym tempie !

Nieustan­nie posz­erzamy swoją ofertę. Możemy poszczy­cić się spec­jal­isty­cznym gabi­netem medy­cyny este­ty­cznej wyposażonym w aparaturę najnowszej gen­er­acji. Poza tym odd­a­jemy do Państwa dys­pozy­cji kom­for­towo wyposażony gabi­net SPA przez­nac­zony do zabiegów relak­su­ją­cych, odchudza­ją­cych, anty­cel­luli­towych ciała oraz gabi­netem, w którym pro­fesjon­al­nie zaj­mu­jemy się kos­me­tyką pielę­gna­cyjną i upiększającą.

Już teraz może­cie Państwo sami przekonać się na włas­nej skórze o skuteczności i geniuszu wszys­t­kich nowoczes­nych tech­nologii. Naszym pri­o­ry­tetem jest ety­czne, bardzo indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pacjenta/​klienta z wielką troską i staran­noś­cią. Higiena i czys­tość, relak­sacyjna muzyka i kojące zapachy won­nych ole­jków w gabi­ne­tach z jed­nym łóżkiem zabiegowym dadzą Państwu poczu­cie mak­si­mum intym­ności i swobody.

Kom­fort oraz najwyższą jakość i dokład­ność wykony­wanych zabiegów zapew­nia zawsze pro­fesjon­alny i nieza­wodny zespól Insty­tutu Image.

O Państwa pię­kno i wygodę dbają: lekarz medy­cyny este­ty­cznej , mgr kos­me­tolodzy, kos­me­ty­czki, fizjoterapeutki.

O wiz­y­cie w Insty­tu­cie Image się nie zapom­ina, ale wspomina…

Sprawdź nas jeszcze dziś ! Zapraszamy serdecznie.