infuzjaTRANS­DER­MALNA PIELĘ­GNACJA SKÓRY !

Zabieg, który kochają gwiazdy !

Infuzja tlenowa

Infuzja tlenowa to nowoczesna, niein­wazyjna i bardzo skuteczna metoda odmładza­nia i regen­erowa­nia skóry. Wykony­wana jest spec­jal­isty­czną aparaturą, wyko­rzys­tu­jącą dwie tech­nolo­gie jednocześnie:

 1. Tech­nologię hiper­barycznego tlenu ( ter­apię czystym tlenem)
 2. Wprowadzanie głęboko w skórę sub­stancji aktywnych

Tlen hiper­baryczny

To tlen wyko­rzysty­wany w medy­cynie w czys­tej postaci (100 %) podawany pod zwięk­szonym ciśnie­niem ( hiper­barycznym). Dzięki tak skon­cen­trowanej dawce i wysok­iemu ciśnie­niu dociera do głębo­kich warstw skóry, zwięk­sza­jąc regen­er­ację komórek. Efekty widać naty­ch­mi­as­towo. Skóra nabiera ład­nego kolorytu, staje się gładka, elasty­czna i inten­sy­wnie naw­ilżona. Znikają także zmarszczki. Kondy­cja skóry ulega poprawie.

Wpływ tlenu na skórę właś­ciwą i naskórek:

 • Zwięk­sze­nie przepływu krwi
 • Lep­sze krąże­nie krwi i lep­sze odży­wie­nie tkanek
 • Rewital­iza­cja fibrob­lastów odpowiedzial­nych za tworze­nie kolagenu
 • Dzi­ałanie bakteriostatyczne
 • Odży­wie­nie tkanki łącznej w obrę­bie skóry właściwej
 • Regen­er­acja uszkod­zonych komórek
 • Zwięk­sze­nie metab­o­lizmu komórkowego

Wskaza­nia do zabiegu infuzji tlenowej:

 • Skóra niedotle­niona, szara, zestre­sowana, zmęczona
 • Skóra dojrzała z oznakami starzenia
 • Skóra sucha, odwodniona
 • Skóra zwiotczała, pozbaw­iona sprężystości
 • Skóra skłonna do przebarwień
 • Skóra wrażliwa z popękanymi naczy­ni­ami krwionośnymi, z trądzikiem różowatym

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • Ciąża
 • Opryszczka
 • Stany zapalne, grzy­bicze, aler­giczne skóry

Prze­bieg zabiegu:

Kos­me­tolog wykonu­jący zabieg rozprowadza akty­wne serum (w którym zawarte są sil­nie dzi­ała­jące skład­niki) za pomocą spec­jal­isty­cznego aplika­tora i po zbliże­niu go na około 1 milimetr wtłacza je do niepielęg­nowanych dotąd warstw skóry wyko­rzys­tu­jąc nośnik jakim jest tlen pod ciśnieniem.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny. Towarzyszy mu uczu­cie lekkiego „powiewu po skórze”. Może być wykony­wany cały rok, również w okre­sie lata i sil­nego nasłonecznienia.

Zale­cana seria: 46 zabiegów – 1 zabieg w tygod­niu. Pole­cany jest także jako poje­dynczy zabieg „przed wielkim wyjś­ciem” (zabieg bankietowy).

Efekty po zabiegu infuzji tlenowej:

Widoczne są już po pier­wszym zabiegu !

 • Zwięk­sze­nie sprężys­tości i elasty­czności skóry ( lifting)
 • Wypełnie­nie drob­nych zmarszczek, redukcja cien­kich linii
 • Inten­sy­wne, głębokie nawilżenie
 • Wygładze­nie skóry, wyrów­nanie kolorytu
 • Spłyce­nie przebarwień
 • Skóra nabiera wyraźnie młodego wyglądu
 • Natle­nie­nie i odży­wie­nie komórek i tkanek
 • Łagodze­nie podrażnień
 • Zmniejsze­nie zaczerwienień
 • Wzmoc­nie­nie kruchych naczyń krwionośnych

Pole­camy cztery spec­jal­nie skom­ponowane zabiegi infuzji tlenowej dla danego prob­lemu skóry:

1. HydroRe­gen­HYAL – zabieg naw­ilża­jąco – odmładza­jący, zwięk­sza elasty­czność, spłyca zmarszczki, przy­wraca blask i świeżość skóry

2. MelanoS­top – roz­jaś­nia prze­bar­wienia, wyrównuje koloryt skóry, inten­sy­wnie naw­ilża i regeneruje

3. Sto­pRed­ness - zabieg zmniejsza­jący zacz­er­wie­nienia i podrażnienia skóry, wzmac­ni­a­jący naczy­nia krwionośne, nawilżający

4. Eye­Lift – spłyca zmarszczki wokół oczu ( w tym także mim­ic­zne), zwięk­sza elasty­czność i sprężys­tość, naw­ilża, poprawia mikrokrąże­nia ( zmniejsza zasinienia i obrzęki w okoli­cach oczu)

Gale­ria zdjęć: