elite-shape-faceInnowa­cyjna tech­nolo­gia naresz­cie dostępna w Image !!!

Usuń zwiotczenia, wzmoc­nij skórę …

Poczuj wresz­cie, że masz piękną, jędrną, zad­baną skórę twarzy, szyi i dekoltu, a także okolic oczu…

Nie chirur­giczny lift­ing Elite­Shape © Face to innowa­cyjna metoda, dzięki której osiągamy spek­taku­larne efekty w postaci redukcji zmarszczek, poprawy napię­cia i wygładzenia skóry.

Pole­cana jest wszys­tkim, którzy pragną uzyskać zad­owala­jące efekty szy­bko, bez ingerencji chirur­gicznej oraz bez wyłącza­nia się z życia codzi­en­nego i poczu­cia dyskomfortu.

Lift­ing skóry Elite­Shape © Face wyko­rzys­tuje połącze­nie kilku nowoczes­nych tech­nologii jednocześnie:

 • fali radiowej RF bi-​polarnej
 • masażu pod­ciśnieniowego z samo­bieżnymi rolkami
 • lasera biosty­mu­la­cyjnego

Fala radiowa RF

Fala radiowa RF powoduje pod­wyższe­nie tem­per­atury głębo­kich warstw skóry o 57 stopni, czyli dzi­ałanie tzw. głębokim gorącem. RF dzi­ała w obrę­bie skóry właś­ci­wej, pobudza­jąc fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych. Spek­taku­larnie zwięk­sza pracę układu lim­faty­cznego i metab­o­lizm w tkankach. W efek­cie poprawia się jakość skóry , zwięk­sza się gęs­tość i napię­cie , wygładzają się zmarszczki oraz wypły­cają blizny. Zabiegi są skuteczne i bez­pieczne, gdyż Radiofre­quency absorbowane w komórkach skóry nie niszczy innych struk­tur – nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala radiowa dzi­ała przy­czynowo, uję­dr­nia i zagęszcza skórę, odwraca skutki starzenia się.

Masaż pod­ciśnieniowy:

Ter­apia pod­ciśnieniowa to niein­wazyjna metoda pole­ga­jąca na zasysa­niu próżnią ( zasysanie mechan­iczne) fałdów skóry z jed­noczes­nym ich masowaniem w odpowied­nich kierunk­ach. Dzięki innowa­cyjnemu sys­te­mowi samo­bieżnych rolek fałdy skóry są zasysane, pod­nos­zone i rolowane. To daje wspani­ałe efekty w walce z brakiem sprężys­tości, elasty­czności skóry. Wykony­wanie w trak­cie zabiegu drenażu lim­faty­cznego tkanki łącznej, powoduje zwięk­sze­nie przepływu krwi i limfy, zwięk­sze­nie dostaw tlenu , lep­sze odży­wie­nie tkanek, poprawę napię­cia mięśniowego, pobudze­nie fibrob­lastów do syn­tezy kola­genu i elastyny – efekt uję­dr­ni­a­nia skóry oraz przyspiesze­nie pro­cesów gojenia.

Laser biosty­mu­la­cyjny

Laser biosty­mu­la­cyjny wyko­rzys­tuje światło pod­cz­er­wone o dłu­gości fali 940 nm . Światło to skierowane jest m.in. na komórki skóry– fibrob­lasty. Dzięki temu fibrob­lasty inten­sy­wniej są pobud­zone do pro­dukcji kola­genu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna i elasty­czna. Efekt bio­log­iczny laserów biosty­mu­lu­ją­cych to głównie poprawa powierz­chownego mikrokrąże­nia, przyspiesze­nie goje­nia ran i powierz­chownych urazów, przyspiesze­nie goje­nia powierz­chownie leżą­cych ścięgien i małych stawów, zwięk­sze­nie elasty­czności małych mięśni i skóry (np. dzi­ałanie lik­widu­jące zmarszczki), dzi­ałanie prze­ci­wza­palne w sto­sunku do skóry i tkanki podskórnej.

Wskaza­nia do zabiegu Elite­Shape ©Face:

 • Zwiotczenia skóry twarzy np. zwisający podbródek
 • Pro­fi­lak­tyka starzenia skóry twarzy, szyi i dekoltu
 • Zmarszczki
 • Brak elasty­czności, sprężystości
 • Pojaw­ia­jące się pier­wsze oznaki starzenia

Efekty Elite­Shape © Face:

 • Lift­ing skóry
 • Poprawa napię­cia skóry
 • Wyraźne zarysowanie owalu twarzy
 • Redukcja zmarszczek
 • Spłyce­nie zmarszczek wokół oczu
 • Spłyce­nie blizn
 • Lep­sze odży­wie­nie i regen­er­acji tkanek

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegów EliteShape©Face:

 • Choroba nowot­worowa
 • Rozrusznik serca
 • Epilep­sja
 • Met­alowe implanty
 • ciąża, okres karmienia piersią
 • choroby skóry (wysypki, otwarte rany, zapale­nie skóry; miejsca te należy omi­jać pod­czas wykony­wa­nia zabiegu)
 • nad­wrażli­wość na światło,
 • zaży­wanie leków fotouczulających,

Seria zabiegów:

Lift­ing EliteShape©Face pozwala osiągnąć zad­owala­jące efekty po okre­sie 48 tygodni. Zaleca się wyko­nanie serii zabiegów 615 w zależności od potrzeb. Zabiegi powinny być wykony­wane co najm­niej 12 razy w tygodniu.

Gale­ria zdjęć: