radiodermaAlter­natywa dla chirurgii plastycznej

To nowoczesny zabieg lik­widu­jący zwiotczenia skóry.

Do tego zabiegu wyko­rzys­tuje się urządze­nie BELLA III THERMA RF.

BELLA III THERMA RF to najbardziej znana, nowoczesna i bardzo skuteczna tech­nolo­gia wyko­rzys­tu­jąca częs­totli­wość radiową. Dzięki tej aparaturze możemy wykonać bez­in­wazyjne, nie chirur­giczne zabiegi liftingu.

Zasada dzi­ała­nia BELLA III THERMA RF opiera się na wyko­rzys­ta­niu radiofrek­wencji monopolarnej.

Po przyłoże­niu do skóry spec­jal­isty­cznej głow­icy otoc­zonej pod­wójną powłoką ceram­iczną wysyłane są odpowied­nie impulsy, dzięki którym gen­erowane jest w skórze ciepło. Następuje odwracalna denat­u­racja kola­genu i pobudze­nie fibrob­lastów (komórek skóry) do pro­dukcji nowego kola­genu. Pod­grza­niu ule­gają głęb­sze warstwy skóry i tkanki pod­skórnej. Zabieg ten jest bardzo bez­pieczny, nie uszkadza naskórka i skóry właś­ci­wej ze względu na kon­trolowane pod­grzanie do temp. 45oC. Tak bez­pieczne pod­grze­wanie kola­genu możemy osiągnąć tylko i wyłącznie przy zas­tosowa­niu BEL­LLA III THERMA RF. Po zabiegu klient/​pacjent naty­ch­mi­ast może wró­cić do nor­mal­nego trybu życia. Skóra z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc ulega zde­cy­dowanej poprawie, odmłodze­niu i zre­gen­erowa­niu, a włókna kolagenowe odpowied­niej prze­bu­dowie. Wielo­let­nie bada­nia naukowe potwierdzają skuteczność zabiegów przy uży­ciu BELLA III THERMA RF.

 • Widoczne efekty po zab­ie­gach Bella III Therma RF ®:

Twarz:

Przez spec­jalną elek­trodę ceram­iczną do twarzy dostar­czamy wol­ume­tryczne ciepło do głębo­kich warstw skóry, w odpowiedzi uzyskujemy:

Lift­ing (lik­widacja zwiotczeń):

 • Poprawa napię­cia policzków
 • Lik­widacja tzw. „ chomików”
 • Obkur­cze­nie zwisającego podbródka
 • Wyraźne zarysowanie linii żuchwy –poprawa owalu twarzy

Spłyce­nie zmarszczek:

 • Złagodze­nie fałdów nosowo-​wargowych
 • Redukcja zmarszczek marionetki
 • Spłyce­nie zmarszczek wokół oczu

Wzmoc­nie­nie odporności skóry:

 • Poprawa krąże­nia krwi (lep­sze odży­wie­nie tkanek)
 • Odpręże­nie mięśni twarzy (łagod­niejsze rysy twarzy)
 • Spły­canie blizn

Zale­cana seria zabiegów:

Dla osiąg­nię­cia spek­taku­larnych efek­tów zaleca się serię 412 zabiegów ( co najm­niej 12 zabiegów w tygod­niu). Efekty ksz­tał­tują się na przestrzeni kilku tygodni — nawet do 36 miesięcy po zakońc­zonej kuracji i utrzy­mują się do kilku lat.

Zabieg BELLA III THERMA może bć wyko­nany przy każdym rodzaju skóry i o każdej porze roku.

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu:
 • Ciąża i okres karmienia piersią
 • Epilep­sja
 • Choroby nowot­worowe
 • Rozrusznik serca
 • Met­alowe implanty wewnątrz organizmu
 • Pod­wyżs­zona tem­per­atura, infekcje
 • Uszkodzenia skóry ( w miejscu wykony­wa­nia zabiegu)

Efekty po serii zabiegów:

1-przed 1-po
Przed Po

Przykład usuwa­nia zmarszczek wokół oczu.
Najlep­szy efekt widoczny po 6-​ciu miesią­cach (od momentu odbu­dowy kolagenu)!

2-przed 2-po
Przed Po

Mężczyzna po wyko­nanej serii zabiegów, rewela­cyjna poprawa kon­turów twarzy!

Nasza propozy­cja !!!

W trak­cie wykony­wanej serii zabiegów przy uży­ciu BELLA III THERMA RF pole­camy wykony­wanie mezoter­apii bezigłowej z nowoczesną i mocno nap­ina­jącą sub­stancją DMAE hisz­pańskiej firmy INSTI­TUTE BCN.

Gale­ria zdjęć: