medbeauty logoMed­beauty to marka kos­me­tyków pielę­gna­cyjnych na twarz i ciało twor­zona z ogromną pasją przez Cen­trum Dys­try­bucji Image dla sze­rok­iego grona pro­fesjon­al­istów z dziedziny kos­me­tologii i medycyny.

Misją firmy jest przede wszys­tkim pro­dukcja wysoko jakoś­ciowych i bez­piecznych pro­duk­tów z wyko­rzys­taniem najnowszej wiedzy z dziedziny biotech­nologii i kos­me­tologii medycznej.

Do pro­dukcji kos­me­tyków używa się sprawd­zonych naukowo skład­ników, które są dokład­nie anal­i­zowane pod kątem skuteczności.

Recep­tury są ory­gi­nalne i niepowtarzalne.

preparaty

algowe

Pole­camy zabiegi pielę­gna­cyjne przy uży­ciu masek algo­wych na zimno i na ciepło. To wspani­ałe maski, które w zależności od rodzaju będą głęboko naw­ilżały, odmładzały, roz­jaś­ni­ały , uję­dr­ni­ały skórę lub reg­u­lowały pracę gruc­zołów łojowych.

czy­taj więcej…

hydrozelowe

Hydrożelowe maski firmy med­beauty stwor­zone zostały na bazie czys­tego kola­genu i zato­pi­one w serum o dużej zawartości sub­stancji akty­wnych. Dzięki nowoczes­nej tech­nologii mikro­molekuł, sub­stancje akty­wne są doskonale wchła­ni­ane i wnikają w bardzo głębokie warstwy skóry. Pole­camy maskę hydrożelową ze złotem, kwasem hialuronowym, czer­wonym winem lub węglem drzewnym.

czy­taj więcej…

shakerowe

Zabiegi z maskami shakerowymi ® to nowa kon­cepcja kos­me­to­log­iczna. Przy tych zab­ie­gach sto­suje się maski w postaci musu owocowego, bądź roślin­nego. Dają one niespo­tykaną, lekką, świeżą, delikatną struk­turę, która łatwo rozprowadza się na skórze, dając jej uczu­cie miękkości. Skład­niki masek shakerowych bogate są w sub­stancje pochodzenia nat­u­ral­nego (wyciągi owocowe i roślinne), a także są pozbaw­ione kon­ser­wan­tów. Pole­cane są dla każdego typu skóry.

czy­taj więcej…

kolagenowe

Med­beauty © pro­ponuje zabiegi przy uży­ciu różnych odmian masek kolagenowych. W ich skład wchodzi czysty kola­gen z dodatkiem ekstrak­tów roślin­nych, czy też wit­a­min, które zwięk­szają efekt koń­cowy zabiegu. Maski kolagenowe MATRI­COL ® to ide­alne rozwiązanie do pielę­gnacji różnych typów skóry. MATRI­COL® — to bio-​matryca kola­genu wysoce oczyszc­zonego i bio­log­icznie akty­wnego, otrzymy­wanego przez wyciskanie na zimno włókien kola­genu morskiego. Jest to maska dająca niezwykłe efekty.

czy­taj więcej…

biocelulozowe

Maska stosowana przy tym zabiegu wys­tępuje w postaci płatu bio­celu­lo­zowego /​biowłókni­nowego zaw­ier­a­jącego akty­wne skład­niki. Płat bio­celu­lo­zowy to trójwymi­arowa, siate­czkowa struk­tura, która zapew­nia maksy­malne przyle­ganie do powierzchni skóry (tzw. okluzja). Dzięki temu zwięk­sza się wchła­ni­anie bio akty­wnych skład­ników. Okluzja pod­wyższa tem­per­aturę i retencję wody w warst­wie rogowej, zwięk­sza­jąc poziom lokalnego nawod­nienia oraz zwielokrot­nia pen­e­trację skład­ników aktywnych.

czy­taj więcej…

glinka zielona

Maseczka z glinki zielonej wyjątkowo bogata jest w mikro i makro ele­menty (m.in. związki krzemu, mag­nezu, wap­nia , fos­foru, sodu, potasu). Sil­nie reg­u­luje pracę gruc­zołów łojowych, ściąga pory, przyspiesza pro­cesy goje­nia stanów zapal­nych.

czy­taj więcej…

oczy

Pole­camy dwa wspani­ałe zabiegi pielę­gna­cyjne med­beauty na oko­lice oczu: zabieg hydrożelowy z koloidal­nym złotem i zabieg hydrożelowy z kwasem hialuronowym.

czy­taj więcej…

szyje

Nap­ina­jąco – prze­ci­wz­marszczkowy zabieg na szyję. Powoduje efek­ty­wne przenikanie kwasu hialuronowego, kola­genu morskiego, NMF, wit. E, ekstraktu z wodor­ostów w głębokie warstwy skóry. Pole­cany szczegól­nie dla skóry szyi: suchej, zwiotcza­łej, mało elasty­cznej, ze skłon­noś­cią do pow­stawa­nia zmarszczek.

czy­taj więcej…

biust

Zabieg regeneru­jący i przy­wraca­jący jędrność biustu. Powoduje efek­ty­wne przenikanie kwasu hialuronowego, kola­genu morskiego i wyciągu z rośliny Kwao Kurn. Piersi stają się bardziej pełne, krągłe, jędrne.

czy­taj więcej…