radioINNOWA­CYJNA TECH­NOLO­GIA NARESZ­CIE DOSTĘPNA W IMAGE !

Usuń tkankę tłuszc­zową i cel­lulit raz na zawsze !

Poczuj wresz­cie, że masz piękną, jędrną i szczupłą sylwetkę !

Radi­der­malipoliza to nie chirur­giczne mod­e­lowanie syl­wetki urządze­niem Elite­Shape ©. To innowa­cyjna metoda, dzięki której osiągamy spek­taku­larne efekty w postaci redukcji cel­lulitu, zmniejszenia obwodów ciała, poprawy napię­cia i wygładzenia skóry.

Pole­cana jest wszys­tkim, którzy pragną uzyskać zad­owala­jące efekty szy­bko, bez ingerencji chirur­gicznej oraz bez wyłącza­nia się z życia codzi­en­nego i poczu­cia dyskomfortu.

Mod­e­lowanie syl­wetki Elite­Shape© wyko­rzys­tuje połącze­nie kilku nowoczes­nych tech­nologii jednocześnie:

 • fali radiowej RF bi-​polarnej
 • masażu pod­ciśnieniowego z samo­bieżnymi rolkami
 • lasera biosty­mu­la­cyjnego

Fala radiowa RF

Fala radiowa RF powoduje pod­wyższe­nie tem­per­atury głębo­kich warstw skóry o 57 stopni, czyli dzi­ałanie tzw. głębokim gorącem. RF dzi­ała w obrę­bie skóry właś­ci­wej, pobudza­jąc fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji i regen­er­acji włókien kolagenowych. Spek­taku­larnie zwięk­sza pracę układu lim­faty­cznego i metab­o­lizm w tkankach. W efek­cie poprawia się jakość skóry ciała, zwięk­sza się gęs­tość i napię­cie , wygładzają się zmarszczki oraz wypły­cają blizny. Zabiegi są skuteczne i bez­pieczne, gdyż Radiofre­quency absorbowane w komórkach skóry nie niszczy innych struk­tur – nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala radiowa dzi­ała przy­czynowo, uję­dr­nia i zagęszcza skórę, odwraca skutki starzenia się. Poza tym powoduje ↑ c Amp ( cyk­liczny adezynomono­fos­foran). To przy­czy­nia się do lipolizy, czyli roz­padu tłuszczu w komórkach tłuszc­zowych. Dalej „ upłyn­niony” tłuszcz przenika przez błony adipocytów i trafia w efek­cie do układu lim­faty­cznego – dzięki temu wpły­wamy na zmniejsze­nie prob­lemów z cel­lulitem i nad­mi­arem tkanki tłuszczowej.

Masaż pod­ciśnieniowy

Ter­apia pod­ciśnieniowa to niein­wazyjna metoda pole­ga­jąca na zasysa­niu próżnią ( zasysanie mechan­iczne) fałdów skóry z jed­noczes­nym ich masowaniem w odpowied­nich kierunk­ach. Dzięki innowa­cyjnemu sys­te­mowi samo­bieżnych rolek fałdy skóry są zasysane, pod­nos­zone i rolowane. To daje wspani­ałe efekty w walce z nad­mi­arem tkanki tłuszc­zowej, cel­lulitu, wiotkoś­cią skóry. Dalej potęguje to wykony­wanie w trak­cie zabiegu drenażu lim­faty­cznego, dzięki któremu następuje zwięk­sze­nie potenc­jału tlenu, skład­ników odży­w­czych, a także zwięk­sze­nie szy­bkości usuwa­nia toksyn z komórek.

Laser biosty­mu­la­cyjny

Laser biosty­mu­la­cyjny wyko­rzys­tuje światło pod­cz­er­wone o dłu­gości fali 940 nm . Światło to skierowane jest m.in. na komórki tłuszc­zowe — adipocyty i komórki skóry– fibrob­lasty. Dzięki temu adipocyty zostają znacznie zre­dukowane, a fibrob­lasty inten­sy­wniej pobud­zone do pro­dukcji kola­genu i elastyny. Skóra staje się bardziej jędrna , elasty­czna i pozbaw­iona celulitu. Efekt bio­log­iczny laserów biosty­mu­lu­ją­cych to głównie poprawa powierz­chownego mikrokrąże­nia, przyspiesze­nie goje­nia ran i powierz­chownych urazów, przyspiesze­nie goje­nia powierz­chownie leżą­cych ścięgien i małych stawów, zwięk­sze­nie elasty­czności małych mięśni i skóry (np. dzi­ałanie lik­widu­jące zmarszczki), dzi­ałanie prze­ci­wza­palne w sto­sunku do skóry i tkanki podskórnej.

Wskaza­nia do zabiegu radio­der­malipolizy Elite­Shape ©Body:

 • zaburzenia przemi­any materii (otyłość, nadwaga)
 • nad­miar tkanki tłuszc­zowej, nawet tej miejs­cowej, trud­nej do usunięcia
 • cel­lulit
 • zwiotcze­nie ciała np. powłok brzusznych, poślad­ków, ud
 • rozstępy i blizny

Efekty radio­der­malipolizy Elite­Shape © Body:

 • redukcja tkanki tłuszczowej
 • akty­wowanie metabolizmu
 • redukcja cel­lulitu
 • mod­e­lowanie, ksz­tał­towanie sylwetki
 • uję­dr­ni­anie skóry ciała (np. pod­nosze­nie i uję­drnie­nie pośladków)
 • zmniejsze­nie rozstępów i blizn

Prze­ci­wwskaza­nia do zabiegów radio­der­malipolizy EliteShape©Body:

 • choroba nowot­worowa
 • rozrusznik serca
 • epilep­sja
 • met­alowe implanty
 • przepuk­lina
 • żylaki (należy je pod­czas wykony­wa­nia zabiegu omi­jać, nie należy wykony­wać masażu pod­ciśnieniowego bezpośred­nio na żylakach),
 • zakrzepowe zapale­nie żył,
 • nad­ciśnie­nie tętnicze
 • ciąża, okres karmienia piersią
 • choroby skóry ( wysypki, otwarte rany, zapale­nie skóry; miejsca te należy omi­jać pod­czas wykony­wa­nia zabiegu)
 • nad­wrażli­wość na światło,
 • zaży­wanie leków fotouczulających,

Seria zabiegów:

Mod­e­lowanie syl­wetki EliteShape©Body pozwala osiągnąć zad­owala­jące efekty po okre­sie 48 tygodni. Zaleca się wyko­nanie serii zabiegów 615 w zależności od potrzeb. Zabiegi powinny być wykony­wane co najm­niej 2 razy w tygodniu.

Gale­ria zdjęć:

Zobacz film o zabiegu EliteShape© :