thermaNAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECH­NOLO­GIA KSZ­TAŁ­TU­JĄCA SYL­WETKĘ - BELLA III THERMA RF

Najskuteczniejsza w przypadku:

 • Cel­lulitu
 • Otyłości
 • braku jed­ności skóry ciała

Radio Fre­quency Bella III Therma:

To nowoczesna aparatura generu­jąca fale radiowe, dzięki której dostar­czane jest ciepło do głębo­kich warstw skóry. Pod­czas zabiegu następuje wzrost tem­per­atury skóry i ciała o 57oC do 41oC.

Pod­grzane włókna kolagenowe ule­gają prze­bu­dowie i odnaw­iają swoją struk­turę. Pod­wyżs­zona temp. sty­mu­luje również fibrob­lasty (komórki skóry) do pro­dukcji białek: kola­genu i elastyny, powodu­jąc zwięk­sze­nie napię­cia i elasty­czności skóry (efekt liftingu w przy­padku zwiotcza­łych powłok brzusznych).

Poza tym przeło­mowa tech­nolo­gia Radio Fre­quency Bella III Therma oparta jest na selek­ty­wnej termo indukcji, dzięki temu tłuszcz ulega lizie (roz­pad­owi) nie niszcząc przy tym otacza­ją­cych komórek ner­wowych i naczyń krwionośnych.

Dzięki wyjątkowym możli­woś­ciom tego urządzenia w trak­cie serii zabiegowych uzyskujemy:

 • redukcję zaawan­sowanego cellulitu
 • skuteczną redukcję tkanki tłuszc­zowej (wyszczu­planie i mod­e­lowanie ciała)
 • uję­dr­ni­anie ciała (np. lik­widacja zwiotczeń: powłok brzusznych, poślad­ków, wewnętrznych stron ramion czy ud)
 • zmniejsze­nie blizn i rozstępów

Bada­nia przeprowadzane na setkach pac­jen­tów przez czołowe europe­jskie szpi­tale uni­w­er­syteckie udowod­niły wysoką skuteczność fal radiowych.
Zabieg jest całkowicie bez­pieczny a po jego zas­tosowa­niu czu­jemy się odprężeni i zrelaksowani.

Prze­ci­wwskaza­nia:

 • epilep­sja
 • rozrusznik serca
 • met­alowe implanty
 • choroba nowot­worowa
 • ciąża i okres karmienia piersią
 • infekcje z towarzyszącą pod­wyżs­zoną tem­per­aturą ponad 37oC

Efekty po serii zabiegów:

facet-a facet-b

Mężczyzna (brzuch — 3 razy w tygod­niu — 12 sesji)
Spadek 87 cm > 80,5 cm > strata: 6,5 cm

kobieta2a kobieta2b
Kobi­eta (brzuch — 3 razy w tygod­niu — 12 sesji)
Spadek 76 cm > 72,5 cm > strata: 3,5 cm
kobieta3a kobieta3b
Kobi­eta (brzuch — 3 razy w tygod­niu — 12 sesji)
Spadek 82 cm > 76 cm > strata: 6 cm

Gale­ria zdjęć: