zloty medal 2016wydarzenie

Jest nam niezmiernie miło poin­for­mować Państwa, że ZŁOTA MASKA 24K MED­BEAUTY , która obecna jest w zab­ie­gach przeprowadzanych w naszym Insty­tu­cie została wyróżniona Zło­tym Medalem Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich 2016 roku.

Maska Med­beauty Gold 24K posi­ada właś­ci­wości prze­ci­wz­marszczkowe i rozświ­et­la­jące, opóź­nia pro­ces pow-​stawania zmarszczek, sty­mu­luje syn­tezę kola­genu, naw­ilża oraz odży­wia skórę. Lik­widuje prze­bar­wienia . Przez­nac­zona jest szczegól­nie dla skóry z ten­dencją do pow­stawa­nia zmarszczek i utratą elasty­czności. Ide­al­nie sprawdza się także w przy­padku skóry suchej, odwod­nionej, skłon­nej do pow­stawa­nia zmian barwnikowych.

Korzyści z zas­tosowa­nia maseczki:

  • Rozświ­etle­nie skóry
  • Inten­sy­wne odmłodze­nie i naw­ilże­nie skóry
  • Opóźnie­nie pro­cesów starzenia
  • Zwięk­sze­nie jędrności i elastyczności

Gale­ria zdjęć: